KONTROLE OKRESOWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Jeżeli jesteście Państwo właścicielem lub zarządcą nieruchomości i planujecie kolejną techniczną kontrolę obiektu, przejęliście budynek bez wymaganych dokumentów lub wpisów do książki obiektu to znaczy, że nasze usługi są dla Państwa. Zajmujemy się okresowymi kontrolami technicznymi domów wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych, kamienic, obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych, gospodarczych i rekreacyjnych. Jednym słowem wszystkich tych, na które zgodnie z wymogami Prawa budowlanego nałożony został obowiązek dokonywania terminowych kontroli obiektów.

Oferujemy wykonanie kontroli: rocznych, półrocznych i pięcioletnich.

W ramach rocznej kontroli obiektu, którą należy przeprowadzić co najmniej raz w roku, sprawdzamy stan techniczny elementów budynku i instalacji narażonych między innymi na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych. Dotyczy to zwłaszcza ścian zewnętrznych, balustrad, loggii, balkonów, pokryć dachowych, rynien i rur spustowych, instalacji c.o. i c.w.u. oraz elementów instalacji kanalizacyjnej, urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe i urządzeń służących ochronie środowiska. W tym okresie należy sprawdzić również instalacje gazowe oraz przewody kominowe.

Podczas pięcioletniej kontroli obiektu, poddajemy analizie stan techniczny i przydatność do użytkowania całego obiektu budowlanego, jego estetykę i otoczenie, w tym także sprawność instalacji elektrycznej i piorunochronowej.

Natomiast półroczną kontrolę obiektu wykonujemy co najmniej dwa razy w roku, w terminie do 31.03 i do 30.11, dotyczy ona tylko budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.

Na zakończenie kontroli obiektu budowlanego sporządzamy protokół, w którym opisujemy jego stan techniczny wraz ze wskazaniem koniecznych napraw i terminów ich wykonania. Do protokołu dołączamy niezbędną dokumentację fotograficzną, która jednoznacznie określa omawiane nieprawidłowości. Protokół ten jest dołączany do książki obiektu budowlanego. Zajmujemy się zakładaniem i prowadzeniem książki obiektu budowlanego. Zapisujemy w niej wszelkie informacje związane z przeprowadzanymi kontrolami stanu technicznego budynku, remontów lub przebudowy, które miały miejsce w okresie użytkowania obiektu. Zgodnie z Prawem budowlanym dla każdego budynku prowadzimy osobną książkę. Dzięki tej usłudze, nie musicie Państwo pamiętać o terminach kolejnych kontroli, zajmować się uzupełnianiem rubryk, czy też gromadzeniem niezbędnych dokumentów. Wszystko to możemy zrobić za Państwa.

Nasi specjaliści posiadają wykształcenie odpowiednie do rodzaju wykonywanych kontroli, stosowne uprawnienia i wieloletnie doświadczenie w okresowych kontrolach technicznych obiektów. Chętnie podzielą się wiedzą i zaproponują najlepsze możliwe rozwiązania, mając na względzie zarówno przepisy Prawa budowlanego, jak i często ograniczony budżet zarządców.